NoSync | API
Blush

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/blush/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Cry

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/cry/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Hug

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/hug/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Love

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/love/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Bite

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/bite/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Cuddle

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/cuddle/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Kill

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/kill/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Pat

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/pat/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Sad

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/sad/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Sorry

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/sorry/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Stare

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/stare/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Thx

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/thx/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Handhold

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/handhold/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Clap

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/clap/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


High5

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/high5/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Hi

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/hi/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Lol

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/lol/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Slap

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/slap/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Lick

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/lick/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Smile

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/smile/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Yeet

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/yeet/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Poke

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/poke/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Kiss

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/kiss/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Miss

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/miss/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Sleep

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/sleep/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Cute

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/cute/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Bye

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/bye/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Punch

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/punch/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Eat

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/eat/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Angry

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/angry/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Shocked

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/shocked/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json


Tickle

Output:

{"image":"https://nosync.xyz/api/tickle/1.gif"}

Type: GET | Content Type: application/json